Αποφ. 113 : Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», η οποία θα λάβει χώρα την 8η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Καλλιθέας (Λεωφ. Συγγρού αρ. 236 - 3ος όροφος) ή για οιανδήποτε μετ’ αναβολή ή διακοπή ημερομηνία ή για τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά με την 274/29.07.2022 Πρόσκληση των μετόχων, ήτοι 1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 13.01.2021-31.12.2021, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή, 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 13.01.2021 - 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018 και 3) Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 και έγκριση των αμοιβών τους. PDF 1,04 MB02/09/22 09:30:49