Πίνακας Θεμάτων-Αποφάσεων PDF 257,64 KB08/09/23 04:29:14

Αποφ. 322 : Α) Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 24/2023 Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. και Β) Εκ νέου τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 78/2022 τροποποιητικής σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV011802454) με την εταιρεία SQS A.E. για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., στα κτίρια των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., καθώς και στα κτίρια που στεγάζονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το 1ο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, αναφορικά με αύξηση του συμβατικού τιμήματος.  PDF 536,67 KB11/09/23 11:18:33