GR | EN

GR | EN

Προγράμματα Κατάρτισης ΚΕΚ Πειραιά

About magia

ΔΕΨΕ τηλ. 2132065843
28 11, 2022

Πρόσκληση για την προμήθεια μεταλλικών συρταριέρων για τις ανάγκες της Δνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας

2022-11-17T13:38:08+02:0028 Νοεμβρίου, 2022|

Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49του Ν. 4782/2021, την υπ΄αριθμ: 1986/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΕΘΧ7Λ7-1ΜΗ), την υπ’ αρ. πρωτ.: 910112/22-09-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΦ7Γ7Λ7-Β7Δ) και τα υπ΄αριθμ. πρωτ.:824371/31-08-2022 έγγραφο της Δνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης) με το οποίο

28 11, 2022

Θεωρητικές εξετάσεις για άδειες τεχνικών καύσης υγρών & αερίων καυσίμων του ΠΔ 114/2012, την Τρίτη 06/12/2022

2022-11-28T13:32:28+02:0028 Νοεμβρίου, 2022|

Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του τεχνικού εγκαταστάσεων καύσης υγρών & αερίων καυσίμων του Π.Δ. 114/2012 (ΦΕΚ 199 Α΄) της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει ότι την ΤΡΙΤΗ 06 / 12 / 2022 θα διεξαχθούν εξετάσεις του ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ μέρους, για την απόκτηση άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ, στη

28 11, 2022

24ος Κύκλος προγραμματισμένης εφαρμογής προνυμφοκτονίας για το 2022, στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής

2022-11-28T13:17:37+02:0028 Νοεμβρίου, 2022|

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη εφαρμογή του εικοστού τέταρτου (24ου) κύκλου προνυμφοκτονίας από εδάφους στην Π.Ε.Δ.Α θα πραγματοποιηθεί στις 29/11/2022 στις περιοχές των Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγάρων και στις 30/11/2022 στις περιοχές των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Φυλής.

25 11, 2022

Πρόσκληση για την ετήσια συντήρηση και επισκευή των 6 υπηρεσιακών οχημάτων και 1 φορτηγού της ΠΕΒΤΑ

2022-11-10T16:17:14+02:0025 Νοεμβρίου, 2022|

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά  ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που  δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 25-11-2022 και ώρα 11.30 π.μ.,

25 11, 2022

Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας του κου SULAJJORGOS του GAZMIR

2022-11-25T14:15:30+02:0025 Νοεμβρίου, 2022|

Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας του κου SULAJJORGOS του GAZMIR, που διατηρεί δραστηριότητα διάλυσης Φορτηγών Οχημάτων και Ανάκτησης Ανταλλακτικών και αποθήκευσης στερεών αποβλήτων, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 71 στον Ασπρόπυργο Αττικής.

25 11, 2022

Διακίνηση φυτών Αbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr την περίοδο των Χριστουγέννων

2022-11-25T13:40:30+02:0025 Νοεμβρίου, 2022|

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 12079/357958/25-11-2022 εγγράφου του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ επισημαίνεται ότι, η διακίνηση φυτών Αbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr για διακοσμητικούς σκοπούς την περίοδο των Χριστουγέννων όσον αφορά την απαίτηση έκδοσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου διακρίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις: Φυτά (κλαδιά, κομμένα δέντρα, ριζωμένα) ύψους άνω

25 11, 2022

Προμήθεια 42 επιβατικών αυτοκινήτων, για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής

2022-11-03T13:46:55+02:0025 Νοεμβρίου, 2022|

H Περιφέρεια Αττικής – Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών, έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. 2340/2022 (ΑΔΑ: 6ΜΒΞ7Λ7-8ΓΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση όρων διακήρυξης) και την υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξη, προκηρύσσει «Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό, άνω των ορίων, Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια 42 επιβατικών αυτοκινήτων, για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας

25 11, 2022

Ορθή επανάληψη Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας του Διαγωνισμού με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας»

2022-11-25T15:13:00+02:0025 Νοεμβρίου, 2022|

Ορθή επανάληψη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας». Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας

24 11, 2022

Πρόσκληση για την προμήθεια 4 νέων μηχανών γραμματοσήμανσης για τις Δ/νσεις της ΠΕΒΤΑ

2022-11-10T16:20:43+02:0024 Νοεμβρίου, 2022|

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά  ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που  δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Πέμπτη 24-11-2022 και ώρα 12.30 π.μ.,

24 11, 2022

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης εκκένωσης λυμάτων του Κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής

2022-11-16T15:28:37+02:0024 Νοεμβρίου, 2022|

Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ΚΑΛΕΙ τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν  έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη σύναψη σύμβασης εκκένωσης λυμάτων του Κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, επί

24 11, 2022

Ενημέρωση σχετικά με έκδοση Κ.Υ.Α με έκτακτα μέτρα προστασίας και κανόνες, λειτουργίας δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (ΦΕΚ 5874/ Β΄/ 19.11.2022)

2022-11-24T14:12:36+02:0024 Νοεμβρίου, 2022|

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 66528/18-11-2022 ( ΦΕΚ  5874/ Β ΄/19-11-2022 ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα απο τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 εως και την Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου

23 11, 2022

Πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση αδειών Τεχνικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων την Τρίτη 06-12-2022

2022-11-23T14:15:23+02:0023 Νοεμβρίου, 2022|

Ανακοινώνεται  από την Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών των Τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων του Π.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α΄) της Περιφέρειας Αττικής, πρόγραμμα εξετάσεων πρακτικού μέρους για επιτυχόντες του θεωρητικού μέρους. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν, την Τρίτη 06-12-2022 ώρα  1.00 μ.μ., στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΤΕΙ Πειραιά)  Θηβών 250 & Πέτρου Ράλλη στο

23 11, 2022

Περίληψη αίτησης ανανέωσης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, της εταιρείας «Α.Λ. PETROL ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ Ε.Π.Ε.»

2022-11-23T14:06:09+02:0023 Νοεμβρίου, 2022|

Με την υπ' αρ. πρωτ. 5329/17-11-2022 αίτηση, «Α.Λ. PETROL ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ Ε.Π.Ε.», επί της οδού Ταύρου 3 στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορήγησης Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών την ανανέωση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της

23 11, 2022

Θεωρητικές εξετάσεις υποψήφιων χειριστών μηχανημάτων έργου την Παρασκευή 02-12-2022

2022-11-23T12:58:00+02:0023 Νοεμβρίου, 2022|

Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 02-12-2022 και ώρα 11:00 πμ θα διεξαχθούν θεωρητικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου στη Δ/νση Ανάπτυξης  της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

23 11, 2022

Πρακτικές εξετάσεις υποψήφιων χειριστών μηχανημάτων έργου την Πέμπτη 01-12-2022

2022-11-23T12:55:18+02:0023 Νοεμβρίου, 2022|

Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 01-12-2022 και ώρα 10:00 πμ θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου στην επιχείρηση Ανδρέας Φίλης ΑΕΒΕ

23 11, 2022

Πρακτικές εξετάσεις υποψήφιων χειριστών μηχανημάτων έργου την Τρίτη 29-11-2022

2022-11-23T12:51:46+02:0023 Νοεμβρίου, 2022|

Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι την Τρίτη 29-11-2022 και ώρα 10:00 πμ θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου στις εγκαταστάσεις της επιχείρηση PCT

23 11, 2022

Επιβολή προστίμου για μη αναγραφή τιμής πώλησης καυσίμου σε αναρτημένη πινακίδα τιμών λιανικής καυσίμων

2022-11-23T12:45:04+02:0023 Νοεμβρίου, 2022|

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5247/2022 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€) στην επιχείρηση-πρατήριο καυσίμων «ΜANALI OIL FUELS M. I.K.E.», με έδρα στον Ταύρο Αττικής, επί της οδού 25ης Μαρτίου 2, βάσει του άρθρου 94 παρ 5Β.α.  αριθ. 91354/24-08-2017 απόφασης  του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας

23 11, 2022

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, για τα άγονα δρομολόγια των Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών για το σχολικό έτος 2022-2023

2022-11-18T11:48:27+02:0023 Νοεμβρίου, 2022|

Ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη 23/11/2022 και ώρα 11:00 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει , για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2022-2023 για

22 11, 2022

Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια 2 διπλοκάμπινων ημιφορτηγών με πυροσβεστική υπερκατασκευή

2022-10-31T12:50:40+02:0022 Νοεμβρίου, 2022|

H Περιφέρεια Αττικής – Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών, έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. 1850/2022 (ΑΔΑ:60ΜΟ7Λ7-ΨΑΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση όρων διακήρυξης) και την υπ’ αρ. 5/2022 Διακήρυξη, προκηρύσσει «Ηλεκτρονικό, κάτω των ορίων, Επαναληπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια δύο (2) διπλοκάμπινων ημιφορτηγών (4×4) ελαφρού τύπου, με πυροσβεστική υπερκατασκευή» (CPV:

Go to Top