GR | EN

GR | EN

Νέα / Ανακοινώσεις ΚΕΚ Πειραιά

About venpo

This author has not yet filled in any details.
So far venpo has created 843 blog entries.
23 02, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010, χρονικής διάρκειας ενός έτους, για τουλάχιστον 215 ώρες απασχόλησης για τις ανάγκες υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής

2024-02-16T16:15:09+02:0023 Φεβρουαρίου, 2024|

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010, χρονικής διάρκειας ενός έτους, για τουλάχιστον 215 ώρες απασχόλησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, των

22 02, 2024

Επιβολή προστίμου για ελλιπείς ενδείξεις πινακίδας

2024-02-22T10:43:56+02:0022 Φεβρουαρίου, 2024|

Με την υπ’ αρ. 234062/21-02-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με Ο.Τ 31, ΔΑ 13, ΤΘ 1032, Σίνδος για τους παρακάτω λόγους: Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017), που διενεργήθηκε από ελεγκτές της

2 02, 2024

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Χωρικού σχεδιασμού, Πολεοδομικών θεμάτων και Εφαρμογών

2024-02-02T15:30:58+02:002 Φεβρουαρίου, 2024|

Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την  πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Χωρικού σχεδιασμού, Πολεοδομικών θεμάτων και Εφαρμογών:   Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας ακολουθεί τη θητεία του Αντιπεριφερειάρχη για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται και δεν μπορεί να

22 01, 2024

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για τρία έτη (2024-2026)

2023-12-27T14:07:44+02:0022 Ιανουαρίου, 2024|

Ηλεκτρονικός, άνω των ορίων, Ανοικτός Διαγωνισμός, για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για τρία έτη (2024-2026) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 594.081,97€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι προσφορές

16 01, 2024

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του 1ου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) Ανατολικής Αττικής

2024-02-19T11:06:24+02:0016 Ιανουαρίου, 2024|

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/ τ. Α΄/1996) διακηρύττει την διενέργεια  μειοδοτικής δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου προς στέγαση του 1ου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) Ανατολικής Αττικής και καλεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ. 1587236/21-12-2023 (ΑΔΑ:9ΩΡ67Λ7-Ι9Γ) Διακήρυξης και

15 01, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Νήσων και των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος

2023-12-28T14:56:26+02:0015 Ιανουαρίου, 2024|

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικού φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της σχετικής Πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται, οι ποσότητές τους και οι τεχνικές τους προδιαγραφές στο άρθρο 1ο της παρούσας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

12 01, 2024

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδικού υλικού απορρόφησης λαδιών και χημικών συνθέσεων για τις ανάγκες της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.

2023-12-28T14:47:01+02:0012 Ιανουαρίου, 2024|

H Περιφέρεια Αττικής - Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ειδικού υλικού απορρόφησης λαδιών και χημικών συνθέσεων για τις ανάγκες της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ., συνολικού προϋπολογισμού: 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της τιμής, για το σύνολο

12 01, 2024

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη δυο συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: ParkIn, Air-Pollution Alleviation in urban areas through parking spaces Innovative exploitation towards climate change mitigation

2023-12-28T08:58:52+02:0012 Ιανουαρίου, 2024|

Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο: ParkIn, Air-Pollution Alleviation in urban areas through parking spaces Innovative exploitation towards climate change mitigation στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2023», στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Έρευνα και Εφαρμογή» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3: Έρευνα & Εφαρμογή, του

8 01, 2024

Πρόσκληση υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης και οδικής βοήθειας των οχτώ (8) βενζινοκίνητων υπηρεσιακών οχημάτων και ενός (1) υβριδικού υπηρεσιακού οχήματος των ΠΕ Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, και Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

2024-01-02T12:56:31+02:008 Ιανουαρίου, 2024|

Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021,την υπ΄αριθμ.:2852/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:652Ρ7Λ7-ΩΚΖ 23REQ014007098), την υπ’ αρ. πρωτ.: 1598769/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:9ΒΕ27Λ7-ΖΧ0 23REQ014055107) και το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 1309381/26-10-2023 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών με το οποίο αποστέλλει στην Δνση Οικονομικών ΠΕΚΤΑ τον πίνακα κατανομής

8 01, 2024

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλώσιμων για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, για ένα (1) έτος

2023-12-29T14:49:53+02:008 Ιανουαρίου, 2024|

Η Περιφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών καλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας

8 01, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του 1ου και 2ου ΚΕΔΑΣΥ Γ’ Αθήνας, αρμοδιότητας της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2023

2024-01-02T14:23:29+02:008 Ιανουαρίου, 2024|

Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί: στην προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής και των ΚΕΔΑΣΥ,συνολικού προϋπολογισμού 148.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.)                    

29 12, 2023

Λήψη άμεσων υγειονομικών μέτρων για την απαγόρευση της εξαλίευσης ζώντων δίθυρων μαλακίων από την περιοχή παραγωγής ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

2023-12-29T20:27:04+02:0029 Δεκεμβρίου, 2023|

Αποφασίζουμε τη λήψη ΑΜΕΣΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ για την προστασία της δημόσιας υγείας με ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ της αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης στο εμπόριο για ανθρώπινη κατανάλωση όλων των εξαλιεύσιμων ειδών: κυδώνι (Venus verucosa) και γυαλιστερή (Callista chione) από τη ζώνη παραγωγής ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ (ΖΩΝΗ Ι) για τους λόγους που αναφέρονται στην Απόφαση που ακολουθεί.

29 12, 2023

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/13 , για έλλειψη πινακίδας με την τιμή του προϊόντος

2023-12-29T16:28:45+02:0029 Δεκεμβρίου, 2023|

 Σύμφωνα με την υπ' .αριθ. 6479/29-12-2023 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών επιβάλλεται πρόστιμο ΕΥΡΩ (1000€), στην επιχείρηση «στην επιχείρηση «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» με έδρα στη ΒΙ. ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, βάσει του άρθρου 2Ε, παρ.1 του Κεφαλαίου 1Α της υπ’ αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας

29 12, 2023

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/13 για ύπαρξη υπολείμματος κιμά προηγούμενης κοπής σε κρεατομηχανή (με υπέρβαση της ποσότητας του επιτρεπόμενου ορίου)

2023-12-29T16:27:06+02:0029 Δεκεμβρίου, 2023|

Σύμφωνα με την υπ' .αριθ. 6432/29-12-2023 απόφαση της  Τμήματος Εμπορίου Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών, επιβάλλεται πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (500€), στην επιχείρηση «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΑΕ» με έδρα στο Γέρακα Αττικής, βάσει του άρθρου 20 παρ.7.ΣΤ της  αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/2013, διότι κατά

29 12, 2023

Επιβολή διοικητικού προστίμου για έλλειψη πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις

2023-12-29T14:35:05+02:0029 Δεκεμβρίου, 2023|

Με την με αριθ. 6312/28-12-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) στην επιχείρηση ΕΚΚΛΗΣΙΑΡΧΗ ΙΩΑΝΝΑ (Αρτοζαχαροπλαστείο) για παράβαση του άρθρου 2Β παρ. 1 της με αριθ. 35952/18-04-23 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β' 2542) που τροποποΐησε και συμπλήρωσε τις διατάξεις της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση

29 12, 2023

Επιβολή διοικητικού προστίμου για έλλειψη πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις

2023-12-29T14:29:34+02:0029 Δεκεμβρίου, 2023|

Με την με αριθ. 6311/28-12-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) στην επιχείρηση ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ για παράβαση του άρθρου 2Β παρ. 1 της με αριθ. 35952/18-04-23 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β' 2542) που τροποποΐησε και συμπλήρωσε τις διατάξεις της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων

29 12, 2023

Επιβολή διοικητικού προστίμου για έλλειψη πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις

2023-12-29T14:24:48+02:0029 Δεκεμβρίου, 2023|

Με την με αριθ. 6267/28-12-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) στην επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΑΚΗΣ για παράβαση του άρθρου 2Β παρ. 1 της με αριθ. 35952/18-04-23 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β' 2542) που τροποποΐησε και συμπλήρωσε τις διατάξεις της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων

29 12, 2023

Επιβολή διοικητικού προστίμου για απαίτηση είσπραξης υψηλότερης τιμής από την αναγραφόμενη στην πινακίδα στο σημείο πώλησης προϊόντος και για μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις στο σημείο πώλησης

2023-12-29T14:21:18+02:0029 Δεκεμβρίου, 2023|

Με την με αριθ. 6182/27-12-23 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000,00) στην εταιρεία «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.» για παραβάσεις του άρθρου 2§9 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων & Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), (Φ.Ε.Κ. Β΄2983/30-08-2017), όπως τροποποιήθηκε με

Go to Top