Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από αίτημα της ενδιαφερόμενης εταιρείας «ΤΑΤΟΙ CLUB», με την αρ. 2733/2022 (ΑΔΑ: 6ΞΨΞ7Λ7-ΜΗΜ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ενέκρινε την εκπόνηση και την υλοποίηση της μελέτης «ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΣΤΗ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» προς σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα από μέρους της (σύμφωνα με τα άρθρα 49 του ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4782/2021 και ισχύει και 2Α του ν. 3316/2005 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4014/2011 και παραμένει σε ισχύ δυνάμει του άρθρου 377 παρ.1 περ.40 εδ. πρώτο του ν. 4412/2016).

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί περιλαμβάνονται τα στοιχεία και τα σχέδια της μελέτης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ZIP 37,61 MB12/01/24 12:54:00