Με την υπ΄αριθμ. 1/2023 Απόφαση Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής ανακαλείται η Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 22PROC011853354 και η Περίληψη  Διακήρυξης με ΑΔΑ: Ψ1ΗΥ7Λ7-ΡΔΦ και ακυρώνεται ο διαγωνισμός με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 194154 για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ (ΤΑΡΤΑΝ), ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Ο.Α.Κ.Α.», εκτιμώμενης αξίας  4.716.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Συνημμένη η υπ΄αριθμ. 1/2023 Απόφαση Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 202,30 KB10/01/23 10:59:29