Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»,  προεκτιμώμενης αμοιβής 59.883,23 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)  με ημερομηνία 15/9/2021, ακυρώνεται βάσει της υπ΄αριθμ. 1976/2021 Απόφασης Ο.Ε.