Η Διαγωνιστική διαδικασία για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2022 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚO ΕΤΟΣ 2021-2022-ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 2.800,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ & 3.472,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.), θα συνεχιστεί κανονικά με την υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ έως την 25 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00μμ. μέσω του νέου αριθμού συστημικού διαγωνισμού με Α/Α 155941.

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 146,36 KB18/02/22 12:57:38