Από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ε.Α. ανακοινώνεται ότι :

Με το με αρ. πρωτ. 39/28-08-2014, έγγραφο της Επιτροπής των άρθρων 18 του Ν.2218/1994 και 7 παρ. 1 του Ν.2839/2000, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μας κοινοποιήθηκε το με αρ. Αριθμ.4/2014 Πρακτικό της Επιτροπής των άρθρων 18 του Ν.2218/1994 και 7 παρ. 1 του Ν.2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την από 16-06-2014 προσφυγή της εταιρίας «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», κατά της υπ’ αριθμ. 1223/30-05-2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Της Περιφέρειας Αττικής, για την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου του θέματος. Το εν λόγω Πρακτικό, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και στην «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, έχει αναρτηθεί και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με το από 17-09-2014 συνημμένο πρακτικό ανάρτησης.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ PDF 3,43 MB18/08/21 11:43:02