Η Περιφέρεια Αττικής, – Π.Ε. Νήσων με την υπ’ αριθ. 8/2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013681775 Διακήρυξη, προκήρυξε ηλεκτρονικό, ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του ολοκληρωμένου προγράμματος με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2024, 2025 ΚΑΙ 2026».

Ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 1885/23-11-2023 , που στρέφεται κατά της υπ’ αριθμ. 8/2023 Διακήρυξης της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 238136 και με αντικείμενο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2024, 2025 & 2026».

Με την αρ. 1082/2023 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 5ο Κλιμάκιο έγινε δεκτό το αίτημα αναστολής του ανωτέρω οικονομικού φορέα και αναστέλλεται η πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της προδικαστικής προσφυγής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  PDF 115,99 KB29/11/23 03:42:36