Η Περιφέρεια Αττικής ενημερώνει ότι η υπηρεσία με τίτλο «Πρόδρομες εργασίες Αρχαιολογικής Διερεύνησης στο κτίριο του Υ-Σ και στο κανάλι σύνδεσης με το κτίριο του ορφανοτροφείου θηλέων Ι. και Μ. Χατζηκυριάκου (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)» εκτιμώμενης αξίας  29.882,36€ πλέον Φ.Π.Α., που ανατέθηκε κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 με την υπ΄ αριθμ. 34922/11-1-2023 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της  Περιφέρειας Αττικής, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το   Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως Υποέργο 2 της Πράξης «Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός λειτουργίας κεντρικού κτιρίου του ορφανοτροφείου θηλέων Ι. και Μ. Χατζηκυριάκου (Χατζηκυριάκειου ιδρύματος παιδικής προστασίας)”-(Φάση Β΄)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001164 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι οι απαιτούμενες επιφανειακές διερευνητικές τομές που θα διενεργηθούν παρουσία αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων προκειμένου να εγκριθεί η γενική εκσκαφή της κατασκευής του οικίσκου στέγασης υποσταθμού του κεντρικού κτιρίου του Ορφανοτροφείου Θηλέων Ιωάννου και Μαριγούς Χατζηκυριακού και κατά μήκος των δικτύων υποδομής που συνδέουν τον Υποσταθμό με το κτήριο, ώστε να εκτελεστεί  το έργο: «Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας Κεντρικού Κτιρίου του Ορφανοτροφείου Θηλέων Ι. και Μ. Χατζηκυριακού (Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας)», Υποέργο 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ «5001164».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 181,20 KB24/04/23 01:47:01