Η Περιφέρεια Αττικής ενημερώνει ότι η υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Συμβούλου για την σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την εργολαβία: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)”»  εκτιμώμενης αξίας  29.862,00€ πλέον Φ.Π.Α., που ανατέθηκε κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 με την υπ΄ αριθμ. 827554/1-9-2022 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της  Περιφέρειας Αττικής, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το   Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως Υποέργο 3 της Πράξης «Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός λειτουργίας κεντρικού κτιρίου του ορφανοτροφείου θηλέων Ι. και Μ. Χατζηκυριάκου (Χατζηκυριάκειου ιδρύματος παιδικής προστασίας)”-(Φάση Β΄)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001164 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η επικαιροποίηση των μελετών και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης προκειμένου να δημοπρατηθεί  το έργο: «Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας Κεντρικού Κτιρίου του Ορφανοτροφείου Θηλέων Ι. και Μ. Χατζηκυριακού (Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας)», Υποέργο 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ «5001164».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 180,12 KB24/04/23 01:40:24