Σας ενημερώνουμε ότι η υπ’ αρ. 1392007/13-11-203 πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 36.853,48 με Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 07.072.97620704801), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ματαιώνεται λόγω εμφιλοχώρησης σφάλματος στο φάκελο δημόσιας σύμβασης. Η πρόσκληση θα αποσταλεί εκ νέου μετά την ανασύνταξη του ως άνω φακέλου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 112,68 KB16/11/23 02:47:40