Κατόπιν της υπ’ αριθ. 690/2023 Απόφασης της Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής, μετατίθεται η ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 195605 για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΕΩΣ ΡΕΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας  188.709,68 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί στις 15/3/2023 λόγω πιστοποιημένης τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την 28/3/2023, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 252,70 KB23/03/23 01:47:41