Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με την υπ΄αριθμ. 1928/22-8-2023  (ΑΔΑ:ΨΑΝΝ7Λ7-Π2Τ) ομόφωνα αποφασίζει :

Την έγκριση για τον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του έργου «Επισκευή & Αντικατάσταση κατεστραμμένων αρμών γεφυρών στο ΠΑΟΔ Περιφέρειας Αττικής», με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 202211, της μετάθεσης της:

α) ημερομηνίας και ώρας λήξης της προθεσμίας των προσφορών την 04/09/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

β) ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 08/09/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.