Με  το υπ΄αριθμ. 34123/28-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ πιστοποιήθηκε η τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ από την Τρίτη 28.09.2021 και ώρα 12.58 έως ώρα 14.02 της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4412/2016: «Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η  δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται, για τις δημόσιες  συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Διεύθυνσης  Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής  Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου  Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η  αναθέτουσα αρχή καθορίζει τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της  διαδικασίας”. Επισυνάπτεται το έγγραφο.

Σχετικά με τον διαγωνισμό για την υπηρεσία«Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω κινδύνου πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό Όρμο» με Α/Α/ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 138588 

Νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 13/10/2021, ημέρα Τετάρτη  από 10.00 π.μ. έως 11.04 π.μ. της ίδιας ημέρας.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών Τρίτη 19/10/2021 και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε το άρθρο του Διαγωνισμού για την τροποποιημένη Διακήρυξη και Περίληψη.