Με την υπ’ αριθμ. 899/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε ο ορισμός νέας ημερομηνίας καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο: «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»», προϋπολογισμού 2.072.040,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: ΡΦΣΣ7Λ7-ΤΞ9, ΑΔΑΜ: 23PROC012283986)[α/α 186680] έως και την Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023 και ώρα 16:00 μμ καθώς και τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00 πμ, ήτοι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο: «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»», προϋπολογισμού 2.072.040,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: ΡΦΣΣ7Λ7-ΤΞ9, ΑΔΑΜ: 23PROC012283986).