Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»».

Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20-04-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00.