Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου: «Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.978.468,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ 22PROC010604928) έως και την Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00μμ καθώς και τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00π.μ., ήτοι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου: «Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.978.468,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ 22PROC010604928).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 347,10 KB14/06/22 01:14:22