Με την με αρ. 2308/2022 (54η Συνεδρίαση/18-10-2022), με ΑΔΑ:ΨΘΨΗ7Λ7-89Λ, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής παρατάθηκαν κατά έξι (6) ημέρες όλες οι προθεσμίες της ηλεκτρονικής δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», εκτιμώμενης αξίας: 1.209.663,15 € (χωρίς το Φ.Π.Α.) και α/α 173551 (ΕΣΗΔΗΣ).

Ήτοι:

  1.  Άρθρο 1.5: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών μετατίθεται από 03/11/2022 και ώρα 14:00 για τις 9/11/2022 ώρα 14:00.
  2. Άρθρο 1.7δ: Η επί τόπου ενημέρωση των διαγωνιζόμενων μετατίθεται από τις 20/10/2022 (14 ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής) για τις 26/10/2022 και η γνωστοποίηση του ενδιαφέροντος των διαγωνιζομένων για συμμετοχή στην επί τόπου ενημέρωση μετατίθεται από τις 17/10/2022 (έως 3 εργάσιμες ημέρες πριν την επίσκεψη-ενημέρωση) για τις 21/10/2022.
  3. Άρθρο 2.1.3: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων παροχής διευκρινήσεων μετατίθεται από τις 24/10/2022 (το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) για τις 30/10/2022.
  4. Άρθρο 2.2.2: Η ημερομηνία ισχύος της εγγύησης συμμετοχής μετατίθεται από τις 04/06/2023 (30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5) για τις 10/06/2023.
  5. Άρθρο 2.4.5: Η ημερομηνία ισχύος των προσφορών μετατίθεται από τις 04/05/2023 (6 μήνες από τη επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών) για τις 10/05/2023.
  6. Άρθρο 3.1.1: Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», μετατίθεται από την 08/11/2022 και ώρα 10.00 πμ για τις 14/11/2022 και ώρα 10.00 πμ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 210,31 KB19/10/22 04:14:15