Ορθή επανάληψη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας».

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας».

Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.017.385,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPVΠεριγραφή
72000000-5Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
31680000Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών και εξαρτημάτων
30230000Εξοπλισμός Η/Υ
32400000Δίκτυα

 

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02-12-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Λ. Συγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) PDF 340,74 KB25/11/22 03:08:55