Η Σύμβαση για τον διαγωνισμό υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» μέσα από το έργο «Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU (ΣΑΤΑ 055, με κωδικό έργου 2022ΤΑ05500000). Ειδικότερα, η Σύμβαση περιλαμβάνεται ως Υποέργο Νο 3 του έργου «Βελτίωση Υποδομών Οδικής Ασφάλειας Αστικού και Υπεραστικού Δικτύου Περιφέρειας Αττικής» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 84454/12.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΓ346ΜΤΛ6-ΣΛΞ) Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την ένταξη έργων των Περιφερειών της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ), στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κατόπιν αποφάσεως του ΕΑΔΗΣΥ αναστέλλεται η πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας του διαγωνισμού του θέματος που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ (Ταμείο Ανάκαμψης) μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υπό κρίση προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ από το 3ο Κλιμάκιο.

Ο διαγωνισμός μετά την υπ’ αριθμ. 573/2023 (ΑΔΑ: 6OΠM7Λ7-47Ξ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, έλαβε παράταση και ορίστηκε νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών και νέα ημερομηνία αποσφράγισης.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 26.04.2023 και ώρα 11:00π.μ.

Νέα ημερομηνία αποσφράγισης είναι 02.05.2023 και ώρα 10:00π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον διαγωνισμό με α.α. 177529.

logo

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΉ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 173,98 KB15/03/23 12:56:06