Από τη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνεται ότι:

Σας ενημερώνουμε ότι με το αρ. πρωτ. 69/04-07-2013 έγγραφο της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 7, του Ν. 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μας κοινοποιήθηκε απόσπασμα του Αριθμ. 6/2013 Πρακτικού της, σχετικά με την από 14/5/2013 προσφυγή του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου κατά της υπ’ αριθμ. 733/2013 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Το εν λόγω Πρακτικό, έχει κοινοποιηθεί και στον προσφεύγοντα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο και έχει αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το από 18/07/2013 συνημμένο πρακτικό ανάρτησης.