Από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περ. Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνεται ότι:

Σας ενημερώνουμε ότι με το αρ. πρωτ. 68/01-07-2013 έγγραφο της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 7, του Ν. 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μας κοινοποιήθηκε το Αριθμ. 6/2013 Πρακτικό της, σχετικά με την από 29/4/2013 (αρ. πρωτ. 43/30-04-2013 ΕΠ. ΑΡ. 7 ΠΑΡ. 1 Ν. 2839/2000) ειδική διοικητική προσφυγή της σύμπραξης γραφείων μελετών DR.PAPADAKIS GmbH – ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε – ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΓΚΑΤΖΕΛΙΑ ΑΝΝΑ – ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε (ΦΑΣΜΑ) – ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, κατά: α) της αρ. 605/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, β) της ορθής επανάληψης της αρ. 302/2013 (Συνεδρίαση 7η/21-03-2013) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, γ) κάθε άλλης συναφούς πράξεως.

Το εν λόγω Πρακτικό, έχει κοινοποιηθεί και στην ανωτέρω σύμπραξη γραφείων μελετών με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο και έχει αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, σύμφωνα με το από 12/07/2013 συνημμένο πρακτικό ανάρτησης