Δημοσίευση της 5ης & Τελικής Έκθεσης της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΕΛΛΑΣ», Ανεξάρτητου Παρατηρητή για την παρακολούθηση των διαδικασιών διενέργειας του διαγωνισμού και εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ» με κωδ.ΟΠΣ 502345.

Η & Τελική Έκθεση του ΑΠ είναι επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα του προγράμματος
www.integritypact.gr, κατηγορία ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ PDF 690,42 KB25/11/21 01:37:41