Α) Ανάρτηση του Πίνακα Υποψηφιοτήτων (Α) της Πρόσκλησης ΑΔΑ: ΨΝ2Λ7Λ7-Υ5Η όπως εγκρίθηκε με τη με Αρ. 644 / 16-03-2021 Απόφαση της Οικονομική Επιτροπής.

Ο πίνακας κατάταξης είναι σε μορφή pdf και με τους αριθμούς Πρωτοκόλλου για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στους υποψηφίους οι οποίοι έστειλαν την αίτησή τους ο αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τους στάλθηκε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγραφόταν στην αίτησή τους.

Κατά του πίνακα αυτού, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά). Η άσκηση γίνεται με υποβολή της αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dspna@patt.gov.gr της Περιφέρειας Αττικής. Στο θέμα της ηλεκτρονικής υποβολής της ένστασης θα πρέπει να αναγράφεται «ΕΝΣΤΑΣΗ, LIFEIP 4 NATURA, ΑΙΤΗΣΗ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΚΑ1 , ____ (Όνομα) ____ (Επίθετο)». Το εμπρόθεσμο της ένστασης κρίνεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής σήμανσης που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του οποίου υποβάλλονται οι ενστάσεις. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή.

Β) Ανάρτηση του Πίνακα Υποψηφιοτήτων (Α) της Πρόσκλησης ΑΔΑ: Ψ9ΖΟ7Λ7-Ε00 όπως εγκρίθηκε με τη με Αρ. 643 / 16-03-2021 Απόφαση της Οικονομική Επιτροπής.

Ο πίνακας κατάταξης είναι σε μορφή pdf και με τους αριθμούς Πρωτοκόλλου για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στους υποψηφίους οι οποίοι έστειλαν την αίτησή τους ο αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τους στάλθηκε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγραφόταν στην αίτησή τους.

Κατά του πίνακα αυτού, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά). Η άσκηση γίνεται με υποβολή της αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dspna@patt.gov.gr της Περιφέρειας Αττικής. Στο θέμα της ηλεκτρονικής υποβολής της ένστασης θα πρέπει να αναγράφεται «ΕΝΣΤΑΣΗ, LIFEIP 4 NATURA, ΑΙΤΗΣΗ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΚΑ2 , ____ (Όνομα) ____ (Επίθετο». Το εμπρόθεσμο της ένστασης κρίνεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής σήμανσης που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του οποίου υποβάλλονται οι ενστάσεις. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή.