Ανάρτηση του Πίνακα Υποψηφιοτήτων (Γ) της Πρόσκλησης ΑΔΑ: 9ΚΓΘ7Λ7-9Α2 όπως εγκρίθηκε με τη με Αρ. 797/06-04-2021 ΑΔΑ: ΨΞΘ37Λ7-ΧΔΠ Απόφαση της Οικονομική Επιτροπής.

Ο πίνακας κατάταξης είναι σε μορφή pdf και με τους αριθμούς Πρωτοκόλλου για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στους υποψηφίους οι οποίοι έστειλαν την αίτησή τους ο αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τους στάλθηκε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγραφόταν στην αίτησή τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PDF 552,61 KB19/08/21 09:15:08