Από την Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, Τμήμα Προμηθειών, ανακοινώνεται ότι:

Με το με αρ. πρωτ. 12/26-08-2015 έγγραφο της Επιτροπής του άρθρου 7, παρ.1, του Ν.2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μας κοινοποιήθηκε το με αρ. Αρ.2/2015 Πρακτικό της Επιτροπής των άρθρων 18 του Ν.2218/1994 και 7 παρ. 1 του Ν.2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την από 12-06-2015 προσφυγή της εταιρείας «FMS FACILITY MANAGEMENT SERVICES Α.Ε.» σχετικά με τον διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμόγια τον καθαρισμό των κτιρίων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 677.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Διακήρυξη 2/2014).

Το εν λόγω Πρακτικό, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και στην «FMS FACILITY MANAGEMENT SERVICES Α.Ε.»με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, έχει αναρτηθεί και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, σύμφωνα με το από 23-10-2015 συνημμένο πρακτικό ανάρτησης.

Ακολουθεί το σχετικό άρχείο.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ PDF 335,43 KB18/08/21 12:57:34