Ανακοίνωση για την Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την από 09-08-2017 Προσφυγή της εταιρείας DEMACO EE κατά της υπ’ αριθ. 1984/28-07-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και κατά του από 20-07-2017 Πρακτικού Καταλληλότητας.

Από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνεται

ότι:

Με το αρ. πρωτ. 3/30-01-2018 έγγραφο της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 1 της του Ν. 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μας κοινοποιήθηκε το υπ’ αρ. 7/2017 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ.

1 της του Ν. 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την από 09-08-2017 Ένσταση – Προσφυγή της εταιρείας DEMACO EE κατά της υπ’ αριθ. 1984/28-07-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και κατά του από 20-07-2017 Πρακτικού Καταλληλότητας.

Το εν λόγω Πρακτικό, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στους προσφεύγοντες με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, έχει δημοσιευθεί και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήματος της Περιφέρειας Αττικής επί της Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα, σύμφωνα με το από 08-02-2018 συνημμένο αποδεικτικό δημοσίευσης.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ PDF 26,94 KB18/08/21 04:17:46