Από την Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων ανακοινώνεται ότι :

Με το με αρ. πρωτ. 6/29-4-2015 έγγραφο της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν.2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μας κοινοποιήθηκε το με αρ. 1/2015 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 7, παρ. 1, του Ν 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την από 30-3-2015 προσφυγή του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, κατά της υπ’ αριθμ. 573/18-3-2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. Το εν λόγω Πρακτικό, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, έχει δημοσιευθεί και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του καταστήματος Δ/νσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, σύμφωνα με το από 19-5-2015 συνημμένο αποδεικτικό δημοσίευσης.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.