Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΗΣ Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού ανακοινώνει ότι -μετά τη συμπλήρωση των ελλείψεων από τον οικονομικό φορέα «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.» -, η επιτροπή διαγωνισμού θα συνεδριάσει εκ νέου σε δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 22/11/2017 και ώρα 09.30π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να συντάξει το πρακτικό της.

Η παρούσα αποστέλλεται με φαξ στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής) και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.