Σύμφωνα με τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΝ2Λ7Λ7-Υ5Η και ΑΔΑ: Ψ9ΖΟ7Λ7-Ε00) για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου ΝΑTURA 2000, των ειδών των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated action for conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE 16IPE/GR/000002 – LIFE IP 4 NATURA και Κωδ. LIFE 16IPE/GR/000002 – LIFE IP 4 NATURA) και ελλείψει ενστάσεων, οι Πίνακες Υποψηφιοτήτων (Α) των σχετικών απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, καθίστανται πλέον ως «Πίνακες Υποψηφιοτήτων (Β)». Για το λόγο αυτό καλούνται οι υποψήφιοι για συνέντευξη μέσω skype κατά τις ημέρες και ώρες που ορίζονται στους σχετικούς πίνακες που ακολουθούν.