Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΚΓΘ7Λ7-9Α2) για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών επιχειρησιακού σχεδιασμού και διοικητικής, διαχειριστικής και οικονομικής υποστήριξης του έργου Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg Europe) «PGI05232 e-MOPOLI: Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility», που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής. Ελλείψει ενστάσεων, ο Πίνακας Υποψηφιοτήτων (Α) της απόφασης με αρ. πρωτ.  642/ 16-03-2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, καθίσταται πλέον ως «Πίνακας Υποψηφιοτήτων (Β)». Για το λόγο αυτό καλούνται οι υποψήφιοι για συνέντευξη μέσω skype κατά τις ημέρες και ώρες που ορίζονται στον πίνακα στο έγγραφο που ακολουθεί.