Ανακοίνωση για την Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την από 10-04-2017 Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «DEMACO E.E.» κατά της υπ’ αριθ. 467/17-03-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και κατά του από 10-02-2017 Πρακτικού Καταλληλότητας.

Από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνεται

ότι:

Με το αρ. πρωτ. 60/03-10-2017 έγγραφο της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 1 της του Ν. 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μας κοινοποιήθηκε το υπ’ αρ. 4/2017 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 1 της του Ν. 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την από 10-04-2017 Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «DEMACO E.E.», κατά της υπ’ αριθ. 467/17-03-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και κατά του από 10-02-2017 Πρακτικού Καταλληλότητας.

Το εν λόγω Πρακτικό, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στους προσφεύγοντες με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, έχει δημοσιευθεί και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήματος της Περιφέρειας Αττικής επί της Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα, σύμφωνα με το από 03-10-2017 συνημμένο αποδεικτικό δημοσίευσης.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ PDF 19,39 KB18/08/21 03:48:33
ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 217,22 KB18/08/21 03:48:34