Ακολουθεί το αρχείο της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση του 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΛΙΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» με προϋπολογισμό 483.870,97€ (πλέον ΦΠΑ) κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1.ζ) της διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 447,83 KB18/08/21 03:24:07