Ακολουθεί το αρχείο της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση του 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου : «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 500.000€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1.ζ) της διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 193,90 KB18/08/21 03:22:58