Η Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΛΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» προϋπολογισμού 550.000,00 €  (με Φ.Π.Α.).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας υδραυλικών πρώτης (1ης) τάξης και άνω.   Το έργο αφορά τα αναγκαία έργα αποκατάστασης των τοίχων αντιστήριξης που βρίσκονται στα πρανή του ρέματος Εσχατιάς του Δήμου Αχαρνών στο τμήμα του που εφάπτεται με την οδό Ιλισού και ειδικότερα από την οδό Ανεξαρτησίας και μέχρι την οδό Χαβρίου.

Ακολουθεί το έγγραφο της υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 241,44 KB18/08/21 03:59:58