Η Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗ 2018-2019» προϋπολογισμού 3.600.000,00 €(με Φ.Π.Α.).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας υδραυλικών. Το  έργο  αφορά στα αναγκαία έργα συντήρησης-αποκατάστασης φθορών-βλαβών σε αντιπλημμυρικά έργα σε ρέματα της Π.Α.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 234,05 KB18/08/21 06:13:10