Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ.1852/2018 (ΑΔΑ: 7ΘΗΥ7Λ7-ΖΕΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την επικύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού του θέματος, όπως αυτό καταγράφεται στα πρακτικά της κριτικής Επιτροπής.

Τυχόν ενστάσεις κατά της ως άνω Απόφασης, υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α και την κοινοποίηση στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων, ήτοι ως και την 16/7/2018 (άρθρο 25.2 της Προκήρυξης).