Με την παρούσα απόφαση μετατέθηκε για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού του έργου “Αποκατάσταση κατεστραμμένων και επέκταση στηθαίων ασφαλείας σε δίκτυα Περιφέρειας Αττικής”, προϋπολογισμού 4.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Νέα ημερομηνία αποσφράγισης: 12η/03/2021 και ώρα 10:00π.μ.

AΠΟΦΑΣΗ PDF 406,34 KB19/08/21 08:50:50