Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 05/12/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρες 07:30 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια είκοσι (20) πακέτων φωτογραφικού χαρτιού Α4 Glossy για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α και της Δ/νσης Περιβάλλοντος Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Δ.Α., έξι (06) ρολών χαρτιού φωτοτυπικού σχεδίων και δέκα (10) πλαστικών κουτιών αποθήκευσης για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 550,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από την Οικονομική Επιτροπή (Λ. Συγγρού 15-17, 6 ο ς όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών) και οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν εγκαίρως για την ακριβή ημερομηνία αυτής.

 

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.