Η Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Οικονομικών, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την «Ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού της βλάστησης και εύφλεκτης ύλης (ξερά χόρτα, κλαδιά, σκουπίδια, ξένα αντικείμενα κ.α.) από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΕΣΕ, Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών) καθώς και σε πάρκα και άλση αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής», με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών των υπόψη εργασιών, συνολικού προϋπολογισμού 46.424,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, της υπ’ αριθμ. 141859/17-7-2013 Προκήρυξης.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του έργου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 29-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στη Περιφέρεια Αττικής, (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, Αίθουσα Δημοπρασιών).

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.