Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.), ύστερα από την 495/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 67ΡΝ7Λ7-602),  προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «Ανάθεση εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) για το έτος 2022» σύμφωνα το ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής χωρίς Φ.Π.Α. ανά ψεκαζόμενο δέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη τιμή, ήτοι 0,084€.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 154.865,10€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (124.891,20€ χωρίς ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 159241) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 64233/08-06-2021 (Β΄ 2453) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 14η Απριλίου 2022 και ώρα 07:00 π.μ.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 29η Απριλίου 2022 και ώρα 15:00.

Η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών) είναι η 5η Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 738,45 KB13/04/22 03:09:35
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,65 MB13/04/22 03:10:22