ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Για την προμήθεια εκατόν δέκα (110) ηλεκτρονικών υπολογιστώνγια την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ πλέονΦ.Π.Α. (ήτοι 73.800,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

Τις ατομικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, στη Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, στο γραφείο 311, 3ος όροφος, Συγγρού 80-88, έως τις 22/12/2014, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με αρ.20/2014 συνημμένη Διακήρυξη.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22/12/2014 και ώρα 10:30πμ στη Περιφέρεια Αττικής Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, στο γραφείο 311, 3ος όροφος, Συγγρού 80-88.

Δώθηκαν Διευκρινήσεις την 19/12/2014 και επισυνάπτονται παρακάτω.

Ακολουθεί το αρχείο του διαγωνισμού καθώς και αυτό των Διευκρινήσεων.

Διευκρινήσεις PDF 121,52 KB18/08/21 11:52:46