ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

 

 

H Περιφέρεια Αττικής – Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95, το Π.Δ. 118/2007,  το Π.Δ. 60/2007 και την αρ. 1772/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, που απαιτείται για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των συνεργείων της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.), προϋπολογισμού 55.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 67.650,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), Δ/ξη 15/2014, με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή.        

 

Η υποβολή των προσφορών για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα γίνεται μέχρι και την 03-09-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ.

   Διακηρύξεις και λοιπές πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, 3ος όροφος, γραφείο 310, τηλ. 213-20.65.137, fax 213-20.65.015, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δώθηκαν Διευκρινήσεις την 1-09-2014. Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

Ακολουθεί αρχείο της Διακήρυξης.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1-09-2014 DOC 32,00 KB18/08/21 11:38:55