Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ μετά την υπ αριθμόν 407/14 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
                                     ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ (€) ανά ομάδα για την προμήθεια εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού περιποίησης χώρων πρασίνου και πάρκων CPV 43325100-8 προϋπολογισμού 44.840,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Οι ομάδες των υπό προμήθεια ειδών είναι οι ακόλουθες τρεις:

ΟΜΑΔΑ 1: Εξοπλισμός και εργαλεία περιποίησης χώρων πρασίνου προϋπολογισμού22.872,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (18.595,12 άνευ ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ 2: Εργαλεία και εξοπλισμός γενικής χρήσης προϋπολογισμού17.886,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (14.541,46άνευ ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ 3: Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (εργαλεία-υλικά) προϋπολογισμού 4.082,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Φ23% (3.318,69 άνευ ΦΠΑ)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: σε αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρεια Αττικής
ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ –ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 31-Μαρτίου-2014 και ώρα 10.30 π.μ

Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι προσφορές κατατίθενται από την 10:00 π.μ. μέχρι την 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος). Οι προσφορές θα συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Β΄  της  Διακήρυξης 29/2013. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) της κάθε ομάδας για την οποία υποβάλλει προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία μας, από την κ. Β. Δεγαίτη τηλέφωνο: 213-20.65.136.

Ακολουθούν τα αρχεία της Διακήρυξης 29/2013 και των Διευκρινήσεων.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ PDF 567,20 KB18/08/21 11:21:37