Η Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4483/2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς ενός ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ), για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31-07-2022, από τον τόπο διαμονής του στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ και αντιστρόφως», σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της συνημμένης Πρόσκλησης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για το μέγιστο αριθμό των 90 ημερών είναι 5.400€ πλέον του Φ.Π.Α.

Η προθεσμία για την υποβολή οικονομικής προσφοράς είναι έως 15-04-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 262,90 KB07/04/22 12:57:57