Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ. Κ. 19 200, ισόγειο,  μέχρι την 18-06-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στους εργαζομένους των Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Δυτικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία, με την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές (εις διπλούν), σε φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος, με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ», να φέρει τη σφραγίδα του οικονομικού φορέα και στην όψη του να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής

«Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στους εργαζομένους των Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Δυτικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο  Προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στους εργαζομένους των Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Δυτικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, κατά 6.666,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑπροϋπολογισμού 2024,10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού 2025 και κατά 3.333,36€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού 2026, τον ΚΑΕ 0879-πολυετής υποχρέωση,  του Ειδικού Φορέα  06072.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της οικονομικής προσφοράς είναι έως τις 18-06-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 19-06-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Τμήμα Προμηθειών, Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 252,06 KB14/06/24 03:03:05