Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει δημόσια πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1996 για την εκμίσθωση χώρου στο Πεδίο του Άρεως με συνολικό εμβαδό 3,5 στρέμματα προκειμένου να αναπτυχθεί Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες με έναρξη της μίσθωσης εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2013 και καταληκτική ημερομηνία λήξης της μίσθωσης σαράντα (40) ημέρες από την έναρξη.

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος – προτάσεις– φάκελοι δικαιολογητικών θα κατατεθούν (για τη Δ/νση Πάρκων και Αλσών), στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, στον 2ο όροφο, τις εργάσιμες μέρες και από τις 9:00 μέχρι τις 14:00, στη Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ.11743 Αθήνα, επί ποινή αποκλεισμού σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης και μέχρι 29/11/2013.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.