Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή για την εκτύπωση φακέλων αλληλογραφίας με τυπωμένο το εθνόσημο και το λογότυπο της Π.Ε.Δ.Α. για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνολικού  προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13/06/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης Π.Ε.Δ.Α. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να καταθέτονται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Πέμπτη, ημερομηνία 12/06/2014 και έως 15:00μ.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία

ΕΝΤΥΠΟ DOC 38,50 KB18/08/21 11:32:04